Službenik hipertenzija 1 stupanj, Pratite nas na:


Danom donošenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti koje uz ocjenu zdravstvene sposobnosti za zahtjeve izvanrednog zdravstvenog pregleda sadrži i ocjenu zdravstvene sposobnosti za djelatnu vojnu službu stavlja se izvan snage prethodno doneseno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za djelatnu vojnu službu.

stupanj 3 hipertenzija rizik korak 1: 3

Danom donošenja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti s ocjenom zdravstvene sposobnosti za službu u Oružanim snagama stavlja se izvan snage prethodno doneseno uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti državnog službenika i namještenika za službu u Oružanim snagama. Članak Specijalist medicine rada Članak Tiskanica se popunjava u skladu s uputom za popunjavanje Uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za vojnu službu koja se nalazi u službenik hipertenzija 1 stupanj ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio Prilog 7a.

kako regulirati visoki krvni tlak

Zdravstvena komisija za zrakoplovno osoblje Članak Predsjednik i zamjenik predsjednika zdravstvene komisije moraju imati završenu temeljnu i naprednu obuku iz područja zrakoplovne medicine. Ostali članovi zdravstvene komisije moraju imati završenu osnovnu obuku iz područja zrakoplovne medicine odnosno zrakoplovne psihologije. Ove osobe daju izvršitelju pregleda podatke propisane u Kartonu zdravstvenog pregleda zrakoplovnog osoblja.

hipertenzija, hipertenzivna kriza

Rok za dostavu uvjerenja i dokumentacije je petnaest 15 dana od dana izdavanja uvjerenja. Prvostupanjska zdravstvena komisija Članak Zamjenik predsjednika prvostupanjske zdravstvene komisije je doktor medicine specijalist određene grane medicine.

Visoki krvni tlak

Uz zahtjev obvezno se za djelatnu vojnu osobu prilažu »Opći podaci o osiguraniku s opisom poslova koje obavlja« u daljnjem tekstu: Obrazac 2-IN propisani općim aktom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te se upućuje zahtjev izabranom doktoru medicine djelatne vojne osobe koji ispunjava Obrazac 1-IN i s propisanom dokumentacijom predmet upućuje prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji na ocjenu zdravstvene sposobnosti. Ako izabrani doktor medicine na ponovljeni zahtjev u roku od trideset 30 dana ne dostavi Obrazac 1-IN, prvostupanjska zdravstvena komisija donijet će odluku o zdravstvenoj sposobnosti na temelju postojeće dokumentacije.

glicin fort hipertenzija

Prvostupanjska zdravstvena komisija nakon uvida u zahtjev po potrebi može tražiti dopunu dokumentacije od podnositelja zahtjeva i izabranog doktora medicine djelatne vojne osobe. U slučaju nedostavljanja tražene dopune dokumentacije u roku od trideset 30 dana ili neodazivanja na zdravstveni pregled, prvostupanjska zdravstvena komisija donijet će odluku o zdravstvenoj sposobnosti na temelju postojeće dokumentacije.

Prevencija hipertenzije

O neodazivanju na zdravstveni pregled obvezno se obavještava ustrojstvena jedinica djelatnika. U navedenom slučaju nadređena osoba na dužnosti zapovjednika samostalne bojne, njemu ravne ili više razine te čelnik ustrojstvene jedinice Ministarstva obrane i Oružanih snaga obvezan je uputiti prvostupanjskoj zdravstvenoj komisiji zahtjev za donošenje ocjene zdravstvene sposobnosti najkasnije po isteku roka utvrđenog odlukom.

visoka nadmorska visina i krvni pritisak

Viša zdravstvena komisija Članak Jedan od članova Više zdravstvene komisije ujedno je i zamjenik predsjednika Više zdravstvene komisije.

Zamjenik predsjednika Više zdravstvene komisije je specijalist određene grane medicine.

Službenik hipertenzija 1 stupanj sposobnost djelatnih vojnih osoba, kadeta i vojnih stipendista Članak Zdravstvena sposobnost kandidata za sudjelovanje i povratnika iz operacija potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu Članak Vojni kapelani upućuju se na cijepljenje i provedbu drugih preventivnih mjera zdravstvene zaštite utvrđenih pravilnikom kojim se uređuje postupak i ovlasti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika Oružanih snaga.

Ispunjena i ovjerena tiskanica PZS dostavlja se naručitelju pregleda. Izvršitelji zdravstvenih pregleda i psihologijskih ispitivanja u postupanju s medicinskom i psihološkom dokumentacijom dužni su pridržavati se važećih zakonskih odredbi o postupanju i zaštiti tajnosti podataka.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika grah u hipertenzije važiti Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za službenik hipertenzija 1 stupanj službu »Narodne novine«, br.