Liječenje hipertenzije blokatori kalcijevih kanala


liječenje hipertenzije blokatori kalcijevih kanala

Zbog izvanrednih farmakoloških svojstava dihidropiridini treće generacije amlodipin, lacidipin, lerkanidipin danas pripadaju najčešće propisivanim antihipertenzivima, sve češće u fiksnim kombinacijama s ACE-inhibitorima, blokatorima angiotenzinskih receptora i tijazidskim diureticima Ovakve fiksne kombinacije povećavaju uspješnost liječenja, a mogu smanjiti nuspojave pojedinih komponenata, u dihidropiridina edeme gležnjeva Metaanalizom je pokazano da BKK i ACE-inhibitori u hipertoničara smanjuju rizik od koronarnih događaja i moždanog udara Iako je ovaj protektivni učinak u obje skupine bio proporcionalan sniženju sistoličkog tlaka, BKK su za isti stupanj sniženja tlaka više štitili od moždanog udara, a ACE-inhibitori od koronarnih događaja.

Postoje i mnogi drugi dokazi da pojedine skupine antihipertenziva svoj specifični organoprotektivni učinak djelomice ostvaruju neovisno o antihipertenzivnom djelovanju Nedihidropiridini smanjuju frekvenciju srca, periferni vaskularni otpor, venski priljev i kontraktilnost miokarda, smanjujući potrošnju kisika.

liječenje hipertenzije blokatori kalcijevih kanala

Istodobno snižavaju tlak u klijetkama i povećavaju koronarni protok, čime se povećava opskrba kisikom i smanjuje deficit, prisutan u ishemijskoj bolesti srca.

Dihidropiridini treće generacije su znatno jači periferni i koronarni vazodilatatori, ali za razliku od nedihidropiridina ne utječu značajno na frekvenciju srca i kontraktilnost miokarda Optimalan izbor lijekova u ishemijskoj bolesti srca općenito ovisi o kliničkoj slici, odnosno kliničkom obliku bolesti posebno patofiziologiji i vrsti angine pektorishemodinamskom profilu bolesnika funkciji lijeve klijetke te kontraindikacijama, mogućim nuspojavama i interakcijama potencijalnih lijekova.

Dihidropiridini treće generacije lijek su izbora u vazospastičkoj Prinzmetalovoj angini pektoris, angini na hladnoću i mikrovaskularnoj angini.

Možda će vas zanimati i ove teme:

U angini pektoris u naporu, miješanoj angini u naporu i mirovanju i nijemoj ishemiji prvi lijek izbora su beta-blokatori, uz moguću kombinaciju s BKK U bolesnika s akutnim infarktom miokarda Tamoksifen hipertenzija su kontraindicirani, pogotovo nedihidropiridini zbog negativnog inotropnog djelovanja U postinfarktnoj profilaksi treba primjenjivati beta-blokator, aspirin, statin i ACE-inhibitor, uz kontrolu čimbenika koronarnog rizika.

Supraventrikularne tahiaritmije Nedihidropiridinski BKK verapamil, diltiazem, galopamil pripadaju četvrtoj skupini antiaritmika, a njihov terapijski učinak u paroksizmalnoj supraventrikularnoj tahikardiji PSVT ovisi o elektrofiziološkom mehanizmu aritmije.

O najvažnijim pitanjima svih hipertenzije kroničnim oblicima fibrilacije atrija tzv. Danas postoje suvremenije terapijske opcije, farmakološke npr. U undulaciji liječenje hipertenzije blokatori kalcijevih kanala terapijsko značenje nedihidropiridina vrlo je skromno.

Neregulirana hipertenzija jedan je od najvažnijih rizičnih čimbenika nastanka kardiovaskularnih bolesti KVB i bubrežne bolesti. Primarni cilj pri liječenju arterijske hipertenzije AH jest smanjiti incidenciju KVB-a morbiditet i mortalitet i oštećenje ciljnih organa. Monoterapijom se u većine bolesnika ne uspijeva postići dobra regulacija KT zbog više razloga: monoterapija djeluje samo na jedan patofiziološki mehanizam u nastanku AH, lijek može izazvati nepoželjne kompenzatorne mehanizme odgovorne za nedjelotvornost terapije, loša suradljivost bolesnika, pasivan stav liječnika u korekciji doze antihipertenziva, pojava nuspojava zbog čega se ili ne povećava doza ili se prekida terapija.

Blokatori kalcijskih kanala i kronično zatajivanje srca U farmakološkom liječenju bolesnika sa sindromom kroničnog zatajivanja srca treba razlikovati radi li se o sistoličkoj ili izoliranoj dijastoličkoj disfunkciji. U sistoličkom zatajivanju srca BKK su kontraindicirani, posebno nedihidropiridini. U slučaju nekontrolirane angine pektoris prednost ima ciljana revaskularizacija miokarda te optimalno doziranje beta-blokatora i nitrata, a u hipertenziji korekcija doze RAS-inhibitora i diuretika U liječenju izoliranoga dijastoličkog zatajivanja srca bolesnici s očuvanom sistoličkom funkcijom lijeve klijetke još uvijek ne postoji učinkovito specifično liječenje utemeljeno na dokazima.

liječenje hipertenzije blokatori kalcijevih kanala

U svakog je bolesnika potrebno individualno utvrditi etiologiju i patogenezu bolesti, postoji li ishemija, hipertrofija, infiltracija miokarda ili konstrikcija srca. U individualnom pristupu liječenju u obzir dolaze beta blokatori, nedihidropiridini verapamilnitrati, RAS-inhibitori i diuretici. Sklonost tahiaritmijama pogoršava i ubrzava tijek bolesti pa ih je potrebno energično liječiti, pri čemu je verapamil jedna od terapijskih mogućnosti 12, Calcium channel antagonists.

U: Smith TW, ur.

Promjena načina života za vrijeme liječenja povišenog krvnog tlaka

Philadelphia: W. Saunders ; str. Tissue-specific expression of calcium channels.

Hipertenzija: Lekovi u terapiji povišenog krvnog pritiska

Trends Cardiovasc Med ; Molecular cloning of three isoforms of the L-type voltage-dependent calcium channel beta-subunit from normal human heart. Circ Res ; Classification of calcium channels and calcium antagonists: progress report.

Lijekovi za liječenje povišenog krvnog tlaka

Cardiovasc Drugs Ther ; Mibefradil: a new class of calcium-channel antagonists. Ann Pharmacother ; Effect of mibefradil, a T-type calcium channel blocker, on morbidity and mortality in moderate to severe congestive heart failure: the MACH-1 study.

Circulation ; Calcium channel antagonists: clinical uses — past, liječenje hipertenzije blokatori kalcijevih kanala and future. Biochem Pharmacol ; L-type calcium channels. Curr Pharm Des ; Curr Med Chem ; J Hypertens ; Calcium channel blockers versus other classes of drugs for hypertension.