Akutna skrb za hipertenziju krize


Sestrinstvo Sažetak Sekundarna hipertenzija je definirana kao povišen sistemski krvni tlak zbog uzroka kojeg je moguće identificirati.

akutna skrb za hipertenziju krize

Sekundarni oblici hipertenzije su rijetki, njihovo otkrivanje je skupo i komplicirano. Izrazito je vaţno liječenje sekundarne hipertenzije u što ranoj dobi, što govori da je rano prepoznavanje i liječenje sekundarne hipertenzije vaţno kako bi umanjilo ireverzibilne promjene na krvnim ţilama. Procjena medicinske sestre mora uključivati paţljivo praćenje krvnog tlaka u čestim i rutinski planiranim vremenskim intervalima.

akutna skrb za hipertenziju krize

Ako je pacijent na antihipertenzivnim lijekovima, procjenjuje se krvni tlak kako bi se odredila učinkovitost i otkrila promjena krvnog tlaka. Potrebno je dobiti cjelovitu povijest bolesti i sve do tada obavljena mjerenja za procjenu znakova i simptoma koji ukazuju na oštećenje ciljnih organa.

akutna skrb za hipertenziju krize

Vaţno je obratiti paţnju na brzinu, ritam i karakter apikalnih i perifernih pulsacija. Cilj skrbi usmjeren je na sniţavanje i kontrolu krvnog tlaka bez štetnih učinaka i bez nepotrebnih komplikacija i troškova.

akutna skrb za hipertenziju krize

Potrebno je poticati pacijenta da se posavjetuje s dijetetičarom kako bi mu dijetetičar pomogao u razvoju plana za poboljšanje unosa hranjivih tvari ili za gubitak teţine. Vaţno je poticati bolesnika na ograničavanje unosa natrija i masnoća, akutna skrb za hipertenziju krize da povećanje unosa voća i povrća će pozitivno utjecati na njegovo opće zdravstveno stanje i na kontrolu hipertenzije.

akutna skrb za hipertenziju krize

Ključne riječi.