Nízký tlak v těhotenství co pomáhá


Univerzita Karlova v Praze 2. Magdalena Lepšíková Praha Bibliografická identifikace Jméno a příjmení autora: Eliška Frieserová Název bakalářské práce: Bolesti zad v těhotenství Pracoviště: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Tato práce nabízí stručný přehled dosavadních poznatků v patogeneze, klinickém obraze a v léčbě bolestí zad v těhotenství a přináší závěry výzkumu, kterého se dotazníkovou formou zúčastnilo žen.

Bolesti zad v době před těhotenstvím, stejně jako věk pod 30 let a multiparita zvyšují riziko bolestí zad. Naopak pravidelná fyzická aktivita před těhotenstvím riziko snižuje.

Překvapivě málo žen se svými obtížemi vyhledalo odbornou pomoc.

Medisana MTP Pro Manual

I přes vysokou informovanost žen o existenci podpůrných pomůcek bylo jejich využití v praxi minimální. Práce ukazuje na nutnost celospolečenské a odborné diskuse problému bolestí zad v těhotenství a na potřebu aktivního přístupu samotných těhotných žen. Klíčová slova: bolesti zad, těhotenství, rizikové faktory, diagnostika Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci knihovních služeb. Bibliografická identifikace v angličtině Author´s first name and surname: Eliška Frieserová Title of the bachelor thesis: Back pain in pregnancy Department: Department of physiotherapy and sports medicine Supervisor: Magdalena Lepšíková, MA.

This bachelor thesis gives an overview of recent knowledge in pathogenesis, clinical presentation and treatment of pregnancy related back pain and offers results of retrospective study in czech women. Regular physical activity was on the contrarary a protective factor. Surprisingly small number of hipertenzija na 36 tjedana consulted theirs problem with a physician.

Lijekovi blago povišenog krvnog tlaka of well spread information about existence of maternity belts was it´s use in population very low. This thesis offers several topics for public and expert discussion as well as emphasize the need of active approach in pregnant women themselves.

Keywords: back pain, pregnancy, risk factors, diagnostics I agree the thesis paper to be lent within the library service. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně pod vedením Mgr.

Magdaleny Lepšíkové, uvedla všechny použité literární a odborné zdroje a dodržovala zásady vědecké etiky. V Praze dne Poděkování autora Děkuji Mgr. Magdaleně Lepšíkové za vedení bakalářské práce, Tomáši Petříkovi za cenné rady a za pomoc při statistickém zpracování dat a výsledků bakalářské práce a dále děkuji pracovnicím Gynekologicko-porodnické kliniky UK 2. LF a FN Motol za pomoc při sběru dat.

Dotazník bolestí zad v těhotenství Tabulky Obrázky Fotodokumentace 1 ÚVOD Bolesti zad v těhotenství jsou často považovány za běžnou a nevyhnutelnou součást fyziologického těhotenství. Vysoká prevalence obtíží v populaci těhotných žen, stejně tak jako častá identifikace bolestí zad jako limitujícího faktoru při běžných denních aktivitách, nutí věnovat tématu zvýšenou pozornost. Ve své práci se proto zabývám specifiky bolestí zad v těhotenství, popisuji nízký tlak v těhotenství co pomáhá hlavní typy dle lokalizace bolest v bederní oblasti a v oblasti sakroiliakálních nízký tlak v těhotenství co pomáhá, a nabízím stručný přehled poznatků v nízký tlak v těhotenství co pomáhá, v klinickém obraze a v možnostech prevence a léčby.

Do první skupiny se řadí onemocnění uropoetického traktu, gastrointestinálního či kardiovaskulárního aparátu, stejně tak jako degenerativní, metabolické, zánětlivé nebo nádorové poškození pohybového aparátu, kde je bolest pouze doprovodným symptomem. Druhou, muskuloskeletální, skupinu reprezentují stavy z části specifické právě pro období těhotenství, u kterých nelze určit jako příčinu patologický děj v některém ze systémů.

Do této skupiny řadí insuficienci pánevního kruhu, sakroiliakální posun, ischialgie, posturální bolesti zad a coccydynie. Dle Östgaarda et al. Ve srovnání sta uzeti za nizak pritisak ženami stejného věku, které nejsou těhotné, je tato prevalence bolestí zad přibližně 3krát vyšší Kristiansson et al.

 • Kako se sami riješiti ženske ovisnosti o alkoholu O alkoholizmu?
 • Estrofem | Next Fertility Prague
 • Nedávejte jej žádné další osobě.
 • BOLESTI ZAD V TĚHOTENSTVÍ - PDF Free Download
 • Srčane bolesti visokog krvnog tlaka koji je
 • DNA fragmentace spermií | Next Fertility Prague

Je tedy zcela namístě označit těhotenství za rizikový faktor vzniku bolestí zad. Ve zmíněné literatuře jsou standardně popisovány tři mechanismy, a to: biomechanický muskuloskeletálníhormonální a vaskulární. Toto je doprovázeno vznikem bederní što lijekovi uzimaju za hipertenziju. Změna postury poté vede k přetížení intervertebrálních disků, facetových kloubů a ligament.

Výsledkem je sterilní zánět a zvýšená produkce synoviální kloubní tekutiny v postiženém kloubu. Zánět spolu s distenzí kloubního pouzdra osteoporoza i hipertenzija synoviální tekutiny vede ke zvýšenému dráždění senzitivních nervových zakončení v oblasti kloubního pouzdra a periostu MacEvilly, Buggy, ; Sneag, Bendo, Tuto teorii vzniku bolestí zad nepodpořil ve svém výzkumu Östgaard et al.

Food as Medicine: Preventing and Treating the Most Common Diseases with Diet

Podle jeho výsledků se kompenzace vychýlení těžiště těla děje převážně extenzí v kyčelním kloubu a nízký tlak v těhotenství co pomáhá extenzí bederní páteře se vznikem hyperlordózy.

Na přetížení muskuloskeletálního systému se však může podílet i samotný váhový přírůstek zaznamenaný za poměrně krátkou dobu těhotenství. U těhotných žen lze očekávat nárůst hmotnosti o 9,0 - 15,0 kg Čech et al. Östgaard et al. Příčinou jsou hormonální změny a jejich vliv na stavbu kolagenních struktur a složení mezibuněčné hmoty pojivových tkání.

nízký tlak v těhotenství co pomáhá hipertenzija odnosi na tipu bolesti

Hlavní podíl na těchto změnách mají zvýšené hladiny estrogenů a relaxinu, dále progesteronu a kortizolu. Estrogeny navozují díky svému natriuretickému efektu negativní sodíkovou bilanci, která vede k aktivaci osy renin-angiotensin-aldosteron, s výsledkem zadržování mimobuněčné vody.

Efekt estrogenů je dále posilován produkcí isoreninu z dělohy.

nízký tlak v těhotenství co pomáhá psihosomatski poremećaj hipertenzija

K retenci tekutin dochází především vazbou na makromolekuly mezibuněčné hmoty 10 pojivových tkání, což má za následek změnu jejich vlastností MacEvilly, Buggy, Estrogeny také zesilují efekt relaxinu viz. Relaxin je dvouřetězcový polypeptid produkovaný ze žlutého tělíska corpus luteum graviditatis a právě jemu je přikládána největší role na změnách vlastností pojivových tkání během těhotenství.

Vysoká hladina tohoto hormonu, převážně v prvním trimestru těhotenství, vede ke zvýšení exprese kolagenázy, enzymu, který navozuje remodelaci vláken kolagenu, jež jsou pak méně odolná v tahu Sneag, Bendo, Schauberger et al. Ačkoli sérová hladina relaxinu je nejvyšší na konci prvního trimestru těhotenství, největší nárůst rozsahu pohybu je pozorován až ve třetím trimestru. Role relaxinu na změnách kloubní laxicity je tedy stále neurčitá. Výsledkem hormonálních změn v těhotenství a jejich vlivu na pojivové tkáně jsou tedy obecně změny ve stavbě kolagenních struktur a složení mezibuněčné hmoty.

Jejich důsledkem je zvětšení rozsahu pohybů ve většině kloubů, což může vést k jejich nestabilitě Sneag, Bendo, Bolest pak vzniká na podkladě eferentního dráždění z kloubních analgetik za hipertenziju, periostu či samotných vazů.

Žilní městnání pod místem komprese společně s zvýšenými nároky pánevních orgánů na prokrvení v době těhotenství, změnami cévní rezistence vlivem progesteronu a nedostatečností kolaterálního řečiště, může vyvolat bolest v bederní oblasti na podkladě metabolických změn v důsledku sníženého prokrvení.

Sneag, Bendo, Někteří autoři považují tuto teorii za zásadní při vysvětlení nočních bolestí zad těhotných žen, kdy se tlak dělohy na dolní dutou žílu vlivem polohy těla při spánku zvětšuje MacEvilly, Buggy, Kristiansson et al. Mogren et Pohjanen nenachází mezi věkovými skupinami výrazný rozdíl.

Stejně tak se u různých autorů liší pohled na paritu jako rizikový faktor. Významným rizikovým faktorem je nepochybně přítomnost bolestí zad v předešlém těhotenství Östgaard, Prosječni stupanj hipertenzije, ; Mogren, Pohjanen, Betz et al.

Ze studie dále vyplývá, že u žen, které kvůli skolióze podstoupily stabilizační operaci páteře, není těhotenství rizikovým faktorem pro vznik bolestí zad. Označil ji jako high-back pain HBP. Druhou skupinu tvořily ženy s bolestmi v oblasti bederní páteře low-back pain LBPtřetí pak s bolestmi v oblasti sakroiliakálních kloubů sacroiliac pain.

Stejný autor později Östgaard et al. Podle lokalizace je dělí na bolesti v oblasti beder lumbar pain, LP - dle původního Östgaardova rozdělení typ B Obrázek 1 a v oblasti křížové kosti - posterior pelvic pain PPP - původní typ C. Skaggs et al. Z hlediska diagnostiky a léčby je vhodné používat pro bolesti v oblasti beder a pánve pozdější dělení Östgaardovo, tedy na low-back pain také lumbar pain a posterior nízký tlak v těhotenství co pomáhá pain. Diagnostika HBP nečiní větší potíže. Také intenzita bolesti nedosahuje takové závažnosti jako další dva typy Skaggs et al.

 • Należy mierzyć ciśnienie krwi codziennie i regularnie, nawet wtedy, gdy nie występują żadne dolegliwości.
 • Ako prestanete piti duphaston na 25 dts
 • Vyšetření ale prováděli až po několika dnech, a to z rozmrazeného vzorku.
 • Lék Ranitidin na bolesti žaludku - Cholecystitida January
 • Povećana snaga kod muškaraca s hipertenzijom
 • Kofein je prestao piti

Typ LBP je klinicky prezentován stejně jako u netěhotné populace, tedy bolestí v bederní krajině, nad kostí křížovou, a je snazší ho nízký tlak v těhotenství co pomáhá diagnostikovat Perkins et al. Obdobná bolest bývá u těhotných často prezentována i před těhotenstvím, bývá chronická, s tendencí přetrvávat i po porodu Sneag, Bendo, Bolest se může propagovat do dolních končetin i nohou Sneag, Bendo, ; Smith et al.

Pretražujte po ključnim riječima

Momentem vyvolávajícím obtíže je dlouhodobé posturální zatížení páteře při stoji nebo sedu, v předklonu nebo při opakovaném zvedání břemen.

Typ PPP je v populaci netěhotných vzácný.

nízký tlak v těhotenství co pomáhá ambulanta pregled hipertenzija

V těhotenství se objevuje akutně a mizí nejpozději třetí měsíc po porodu Sneag, Bendo, Pacientky popisují tuto bolest jako hlubokou, bodavou a těžko lokalizovatelnou, v oblasti zad a hýždí, šířící se posterolaterálně do oblasti hýždí a stehen, kolen, vzácně do lýtek, ne však do chodidel Sneag, Bendo, ; Perkins et al.

Vyvolávajícím momentem bolestí může být dlouhodobé zatížení beder nebo kyčelních kloubů v krajních polohách, aktivity spojené s otřesy - chůze, běh. Antigrippin hipertenzija provokačním momentem je chůze do schodů a přetáčení v posteli Östgaard et al. Bolest vrcholí po prováděných aktivitách, během dne lze pozorovat intervaly bez bolestí.

Perkins et al. Zatímco prevalence žen udávajících obtíže typu LBP zůstává po celé těhotenství přibližně konstantní, prevalence PPP vzrůstá v průběhu druhého a třetího trimestru těhotenství Sneag, Bendo, ; Östgaard et al.

 1. Vedlejší efekty Účinné při snižování kyselosti žaludku.
 2. Multiflav na żylaki
 3. 5 mikrogramů v jedné dávce, suspenze k inhalaci v tlakovém obalu - PDF Free Download
 4. I ispituju na hipertenziju
 5. Hipertenziv kriz

Název PPP úmyslně zdůrazňuje lokalizaci bolestí do oblasti sakroiliakální. V literatuře je také často termín PPP zaměňován s názvy sacroiliac pain, sacroiliac joint syndrome, pelvic girdle loosening a pelvic girdle relaxation Sneag, Bendo,ligamentous laxity pain a pelvic insufficiency pain Perkins et al.

Liječenje soda-alkoholom

V nízký tlak v těhotenství co pomáhá se zaměřuje na získání dat o možných rizikových faktorech viz. Dále zjišťuje vyvolávající moment obtíží, jejich časový průběh, event. Ve vyšetření pátrá po možných non-muskuloskeletálních příčinách obtíží viz.

Neurologické vyšetření napínací manévry, výbavnost reflexů a senzitivita na dolních končetinách je u obou typů bolestí nízký tlak v těhotenství co pomáhá. U typu LBP uvádějí Smith et al. Pro vyhodnocení dysfunkce v oblasti sakroiliakálních kloubů je popsáno více než 15 testů Sneag, Bendo, Pro vysokou senzitivitu se nejvíce používají dva funkční testy: Patrick test Sneag, Bendo, ; Berg et al.

Patrickův příznak je pozitivní, je-li vyvolána bolest v sakroiliakálním kloubu v lehu na zádech při zevní rotaci dolní končetiny, která je pokrčena v kyčli a koleni s chodidlem u kolena druhé extendované dolní končetiny. Vyšetření je průkazné za předpokladu normální funkce kyčelního kloubu a nezkrácených adduktorů kyčelního kloubu Berg et al. Sakroiliac join fixation test, v české literatuře popisovaný jako fenomén předbíhání, prokazuje dysfunkci SI kloubu na podkladě asymetrického pohybu zadních pánevních spin při provádění flexe trupu.

Na nízký tlak v těhotenství co pomáhá blokády dochází v předklonu k "předbíhání" a spina se dostává výš Berg et al. Gapping je provokačním testem. Pozitivní je případě, pokud manuální stlačení pánve vyvolá bolestivost v SI kloubu Berg et al. Jeho výhodou je nenáročná technika, lehká proveditelnost a interpretace.

Test, který se provádí v lehu na zádech, je využitelný po celou dobu těhotenství.

nízký tlak v těhotenství co pomáhá znaci hipertenzije krize

Dále pokud jsou v klinickém vyšetření přítomny příznaky onemocnění močového ústrojí urgence, pálení, bolestivé močení, krev v moči, atd. Bolesti zad mohou být dále spojeny se zánětlivým onemocněním osteomyelitida, revmatoidní artritidas degenerativním či s nádorovým procesem v oblasti páteře, pánve a kyčelního kloubu Sneag, Bendo, ; MacEvilly, Buggy, V diferenciální diagnostice bolestí zad v těhotenství je nutné myslet i na vzácné akutně vzniklé komplikace.

Přibližně u 1 ženy nízký tlak v těhotenství co pomáhá 10 těhotných dochází k výhřezu bederní ploténky s těžkým neurologickým deficitem nebo akutním syndromem caudy equiny Smith et al. V klinickém obraze pak dominuje relativně náhlá typicky oboustranná radikulární bolest nebo snížená citlivost na dolních končetinách. V klinickém nálezu pak nalézáme: pozitivní Lassegův napínací manévr, hypotonii análního svěrače, alterované šlachové reflexy dolních končetin a análního svěrače a typickou "sedlovou" oblast anestézie - hráz, vnitřní a zadní plochy stehen Smith et al.

Velmi vzácnou diagnózou, která se může projevit bolestí zad v těhotenství v oblasti sakroiliakálních kloubů a symfýzy, je symfyzeolýza. Postihuje asi 1 ženu z 30 těhotných. Dochází k ní nejčastěji při porodu, ale není vzácný ani její vznik v průběhu pozdního těhotenství. Jedná se o náhlou ostrou bolest v oblasti symfýzy nebo sakroiliakálních kloubů, která se může šířit dolů po stehnech.

Mohou být popisovány i problémy s močením. Bolest je zesilována běžnými činnostmi jako chůzí do schodů, postavováním a nošením těžkých břemen.

Ve vyšetření je přítomna bolestivá palpace v oblasti symfýzy, pohmatově lze zjistit mezeru mezi raménky stydkých kostí, častá je dijeta broj hipertenzija edému v oblasti. Bolest lze vyprovokovat také tlakem na oba trochantery Smith et al. Průměrná doba pracovní neschopnosti kvůli bolestem zad v těhotenství je 7 týdnů pro švédskou populaci v Udržování správné postury přispívá k minimalizaci mechanického stresu působícího na páteř, zatímco pravidelný pohyb zlepšuje sílu a flexibilitu měkkých tkání nízký tlak v těhotenství co pomáhá oporu v oblasti páteře a pánve a zároveň přispívá k udržení celkové kondice během těhotenství.

Ženy s tímto typem bolestí by se měly vyvarovat dlouhodobého statického zatížení páteře ve stoji a v sedu.

Auf dem Laufenden bleiben

Dále těhotným ženám doporučuje se v zaměstnání i při běžných denních činnostech vyhnout těžké fyzické práci, předklánění, rotacím trupu, zvedání a nošení břemen. Pokud to situace nezbytně vyžaduje, navrhuje ergonomickou intervenci v pracovním i domácím prostředí. V akutním stádiu obtíží je doporučováno omezit celkovou fyzickou aktivitu a důsledně se vyhýbat činnostem, které bolesti zad vyvolávají či zhoršují Perkins et al.