Hipertenziv kriz


Algoritam kardiopulmonalne reanimacije

U osnovi svake hipertenzivne krize se nalazi teka, maligna akcelerirajua hipertenzija. Dva osnovna tipa hipertenzivne krize su: hipertenzivne kriza I reda hitnosti hypertensive emergencies i hipertenzivna kriza II stepena hitnosti hypertensive urgencies.

U patofiziolokom smislu poremeaj autoregulacije sistemske cirkulacije na nivou arteriolola je uzrok oba oblika hipertenzivne krize. U patoanatomskom smislu I red hitnosti se ispoljava kao hipertenzivna retinopatija ili hipertenzivna encefalopatija, to znai da uvek postoji oteenje ciljnih organa.

Hitna pomoć u hipertenzivnoj krizi

Kod hipertenzivnih kriza II reda hitnostima nema znakova oteenja ciljnih organa ve samo skok vrednosti krvnog pritiska. Kratkoroni i dugoroni rizik od nastajanja nepoeljnih kardiovaskularnih i cerberovaskularnih doga aja je znaajno vei kod hipertenzivnih kriza I reda hitnosti. U ovom revijalnog rada su prikazani ne samo patofizioloki mehanizmi nastanka hipertenzivne krize i klinike manifestacije ve i nain leenja.

Izrečeni simptomi opijenosti: akutni princip, hladnoća, glavobolja sa niskonaponskim katarskom; Neurotoksikoza, konvulzivni sindrom, encefalitične reakcije Karakteristične promjene iz bronhopulmonalnog sustava bronhitis, segmentni oticanje pluća, sindrom žitarica, hemoragičnog plućnog oticanja Pozitivni rezultati imunofluorescencije IF i enzimske imunoasay analize IFA Jednostavno uključujući izbrisano i subkliničko Tjelesna temperatura je normalna ili unutar 38 ° C, simptomi zarazne toksikoze su slabo izraženi ili nedostaju Glatka, bez komplikacija Sa pojavom komplikacija distribucije virusa encefalitis, serozni meningitis, neuritis, poliradikuloneuritis, itd.

Hipertenzivne krize I reda hitnosti se uvek lee parenteralnim lekovima uz obaveznu hospitalizaciju. Hipertenzivne krize II reda hitnosti se prvenstveno tretiraju peroralnim lekovima i mogue je uspeno leenja i u ustanovama primarne zdravstvene zatite. Kljune rei: hipertenzivna kriza, leenje.

UvodPod hipertenziv kriz krizom se podrazumeva akutno poveanje skok vrednosti krvnog pritiska pri emu vrednosti sistolnog pritiska obino prelaze vrednosti od mmHg a dijastolnog preko mmHg u literaturi se sreu vrednosti dijastolnog pritiska od mmHg, ali navedena vrednost se najee smatra hipertenziv kriz 1.

Hipertenzivna kriza je esto ivotno ugroavajui sindrom.

Kardiopulmonalna reanimacija (KPR)

Ovaj skok vrednosti krvnog pritiska moe biti asimptomatski hipertenziv kriz mnogo ee simptomatski. Treba istai da je za tok i prognozu hipertenzivne krize mnogo vanija brzina poveana vrednosti krvnog pritiska i duina trajanja nego apsolutne vrednosti.

Sekundarni oblici hipertenzija renovaskularna, renalna ili endokrina daju ee hipertenzivne krize nego esencijalna hipertenzija. Pri akutnom poveanju krvnog pritiska to kod normotenzivnih osoba dovodi do vazokonstrikcije i smanjenje perfizije kapilara i tkiva kod hipertenzivnih osoba zbog poremaaja autoregulacije ne deava se vazokonstrikcija ve vazodilatacije arterija i arteriola.

Endotelna disfunkcija se u neurohumoralnom hipertenziv kriz manifestuje kao poremaaj suptilnog balansa sekrecije vazokonstriktonih i vazodilatatornih supstanci koje se normalno sekretuju iz endotela.

Ovaj disbalans ne samo da remeti para i autokrinu sekreciju ovih supstanci ve i menja odgovor samog endotela na cirkuliue supstance npr. Istovremeno sa ovim događaji u hipertenzije menja se i propustljivost endotelnog pokrivaa sa prolaskom konstituenata plazme u zid krvnog suda ili kroz zid krvnog suda. Ulazak konstituenata plazme dovodi do fibrinoidne nekroze koja rezultira obliteracijom zida krvnog suda.

Prolaz konstituenata kroz zid krvnog suda se manifestuje kao npr. Klasifikacija hipertenzivne krizeU literaturi je hipertenziv kriz anglosaksonska klasifikacija hipertenzivne krize prema hipertenziv kriz, nainu leenja i prognozi. Po toj klasifikaciji hipertenzivne krize se obino dele u dve velike grupe:1,2 I red hitnosti hypertensive emergencies i II red hitnosti hypertensive urgencies. Ranije se o malignoj i akcelerirajuoj hipertenziji govorilo kao liječenje hipertenzije bake dva entiteta.

Pri tome se prvenstveno mislilo na tok hipertenzije pri emu je maligna hipertenzija podrazumevala dugodinju i na terapiju rezistentnu hipertenziju nekontrolisana hipertenzija kod koje su bolesnici esto imali navedene granine vrednosti za hiprtenzivnu krizu.

  • Stopa preživljavanja pogođenih uglavnom ovisi o četiri čimbenika: 1.
  • Nefrotički hipertenzija
  • Hitna pomoć u hipertenzivnoj krizi - Ateroskleroza January
  • Hipertenzija kako psihosomatika
  • DETONIC - DetonicAvis
  • Žive mrtvi hipertenzija voda

Kriterijum retinopatije je podrazumevao postojanje eksudata i hemoragija u akcelerirajuoj hipertenziji dok je kod maligne morao da postoji i edem papile, pored eksudata i hemoragije. Ponekad se naziva i asimptomatskom iako mnogo vei broj bolesnika ima simptome u vidu zujanja u uima, glavobolje, epistakse ili anginoznih bolova.

Simptomi hipertenzivne krize

Tabela 1. Klinike manifestacije hipertenzivne krize I reda hitnosti Cerebrovaskularne neuroloke 1. Intracerebralno krvaranje 2.

hipertenziv kriz

Subarahnoidalno krvarenje 3. Infarkt mozga 4.

Pravilna prehrana - jamstvo stabilnog pritiska Kako bi se normaliziralo stanje i blagostanje, kao i za održavanje krvnog tlaka u normalnom stanju i oporavak od napada, liječnici preporučuju pridržavanje terapijske prehrane. Načela prehrane su sljedeća. Snaga bi trebala biti djelomična, šest puta. Unos tekućine ograničen je na litru dnevno.

Hipertenzivna encefalopatija Kardiovaskularne 1. Akutna diskecija aorte 2. Akutni edem plua 3.

DetonicAvis

Akutni koronarni sindrom Renalne 1. Akutni glomerulonefritis 2. Renalne krize sistemske kolagene bolesti 3.

hipertenziv kriz

Posttranspantaciona hipertenzija Eksces cirkuliuih kateholamina 1. Feohromocitom 2. Primena simpatomimetskih lekova ili hipertenziv kriz 3. Rebound hipertenzija posle naglog prekida antihipertenzivnih lekova Eklampsija Teke opekotine Teka epistaksa Sumnja na cerebrovaskularne komplikacije zahteva trenutnu saradnju sa neurologom.

U brzoj proceni neophodno je znati da prva tri uzroka hemoragija ili CVI hipertenzivne krize poinju akutno uz postojanje fokalnih neurolokih ispada.

hipertenziv kriz

Nastaje kao posledica edema mozga. Zajedniki principi pristupa bolesniku sa hipertenzivnom krizom su dati Tabeli 2.

Procena stanja svesti bolesnika je od vitalnog znaaja i utie na validnost anamnestikih podataka esto neophodan konsultativni pregled neurologa.

Procena hemodinamskog stanja se vri klasinim fizikal.

  1. Fevarin hipertenzija
  2. Dijete kaže da vidi čudne stvari. Uzroci neobičnih vizualnih slika kod djece
  3. DETONIC - Detonic Pomorska Agencija Doo Finiinfo
  4. Kardiopulmonalna reanimacija (KPR) - Anatomija